1 Johdanto

1.1 OPPAAN JULKAISIJA

Turva-alan yrittäjät ry on sähköisen turvatekniikan alalla toimivien yritysten järjestö, joka valvoo jäseniensä etuja turva-alaa koskevissa kysymyksissä, vaikuttaa viranomaissäädöksiin, edistää alan ammattipätevyyttä ja arvostusta sekä auttaa turvaamaan pätevän henkilöstön saatavuutta. Sen toiminnan keskiössä ovat turva-alan toimintaympäristöä edistävä sidosryhmäyhteistyö, turvateknisen täydennyskoulutuksen järjestäminen sekä alan hyvien käytäntöjen kehittäminen.

1.2 OPPAAN TARKOITUS

Turva-alan yrittäjät ry julkaisee tämän oppaan edistääkseen turvallisuusjärjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessien laatua. Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet hankintojen valmistelijoita ja esittelijöitä sekä hankinnoista päättäviä palvelevalla tavalla.

Turva-alan yrittäjät ry suosittelee, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien tilaajat viittaavat turvasuunnittelun ja -urakoinnin tarjouspyynnöissä tämän oppaan mukaisiin alan hyvien käytäntöjen periaatteisiin tarjoajia ja tulevaa sopimuskumppania sitovana yleisvelvoitteena. Oppaan rakenne tukee tätä mahdollisuutta, sillä tarjouspyynnön viittaus voidaan tehdä joko koko oppaaseen tai yksinomaan turvallisuusjärjestelmien suunnittelua, toteutusta tai ylläpitoa koskevaan lukuun.

1.1.2017 voimaan tullut laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muutti lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asennust yöt turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttäväksi toiminnaksi. Oppaan kohdan 9.1 tarkoituksena on helpottaa luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintakulttuuriin. Oppaassa kuvataan myös turvallisuusjärjestelmien suunnittelun, urakoinnin, käytön ja ylläpidon salassapito- ja tietoturvakäytäntöjen periaatteet. Näitä noudattamalla järjestelmien tietoturvan hallinta helpottuu ja turvasuunnittelijat ja -urakoitsijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden käsitellessään ja säilyttäessään asiakkaidensa luottamuksellisia turvallisuustietoja.

1.3 KOHDERYHMÄT

Opasta voivat hyödyntää

  • kiinteistöjen, yritysten ja julkishallinnon turvallisuusjärjestelmien suunnittelusta, hankinnasta ja hankintojen esittelyistä vastaavat henkilöt
  • organisaatioiden hankintayksiköt ja yritysten johto
  • turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat, urakoitsijat ja loppukäyttäjät
  • alan oppilaitokset.

Opas soveltuu henkilöille, joilla ei ole entuudestaan kokemusta turvallisuusjärjestelmien hankintaprosessista. Opasta voivat hyödyntää soveltuvin osin myös turvallisuus-, ICT-, kiinteistö- ja sähköalan ammattilaiset laatiessaan tarjouspyyntöasiakirjoja.

1.4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT YRITYSTURVALLISUUDEN OSATEKIJÄNÄ

Yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen turvallisuuden kokonaishallintaa. Sen tavoitteena on toiminnan häiriöttömyys sekä yrityksen henkilöstön, omaisuuden, tietojen ja ympäristön suojaaminen onnettomuuksilta, vahingoilta, ilkivallalta ja rikolliselta toiminnalta. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta sekä varmistaa toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuus onkin osa yrityksen normaalia johtamista.

Kuva 1. Toimitilaturvallisuus kokonaisuutena

Kuva 1. Toimitilaturvallisuus kokonaisuutena.

Turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Yritysturvallisuudessa keskeistä on erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta. Pääosa käytännön turvallisuustyöstä on etupainotteista ja ennalta ehkäisevää toimintaa, jonka avulla erilaiset onnettomuus- ja vaaratilanteet, vahingot ja rikollinen toiminta pyritään torjumaan. Ennalta luodaan myös toimintamallit haitallisten tilanteiden varalta. Oikein toteutetuilla turvallisuustoimenpiteillä ja teknisillä ratkaisuilla taataan yrityksen liiketoiminnan häiriötön jatkuminen.

Toimitilaturvallisuus ja sitä palvelevat tilaturvallisuusjärjestelmät ovat oleellinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta.  Toimitilaturvallisuuden perustan muodostavat rakenteellinen suojaus ja tilaturvallisuusjärjestelmät (kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, lukitus- ja murtoilmaisujärjestelmät). Luvussa 3 tarkemmin kuvatut tilaturvallisuusjärjestelmät kuuluvat toimitilaturvallisuuden teknisiin turvasuojausmenetelmiin. Yritysturvallisuudessa keskeistä on myös toimitiloissa työskentelevien ja siellä asioivien henkilöiden suojaaminen rikoksilta, tulipaloilta, onnettomuuksilta ja uhkauksilta. Näitä tavoitteita palvelevat luvussa 3 kuvatut henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmät.

1.5 SISÄLTÖPAINOTUKSET JA -RAJAUKSET

Opas antaa yleistiedot tilaturvallisuus-, henkilöturvallisuus- ja paloturvallisuusjärjestelmien hankintaprosessin vaiheista sekä turva-alan hyvistä suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytännöistä . Tilaturvallisuuden rakenteellisen suojauksen käytäntöjä tässä oppaassa ei käsitellä.

Opas soveltuu erityisesti yritysturvallisuutta palvelevien järjestelmien hankinta- ja toteutusprosessin tietolähteeksi. Oppaan tietoja on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin myös asuinkiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien hankintoihin ja toteutukseen.

Kaikkea tietoa oppaassa ei avata yksityiskohtaisesti vaan hyödynnetään muistilistoja sekä tiivistelmiä alan hyvien käytäntöjen vaikutuksista hankintaprosessiin. Paikoin esitetään linkkejä tai viittauksia lisätietolähteisiin sekä ST-kortistoon. ST-kortisto on Sähköinfo Oy:n kustantama sähkö-, tele-, turva- ja automaatioalan tietolähde, jota julkaisee Sähkötieto ry. ST-julkaisuja ovat mm. ST-kortit, -lomakkeet, -ohjeistot ja -käsikirjat. Sähköinen ST-kortisto löytyy osoitteesta www.severi.sahkoinfo.fi.

Tämä on Turvaa oikein -oppaan toinen versio. Sen käsikirjoitus perustuu vuoden 2019 alussa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja sen aikaisiin tietoihin. Opasta tullaan päivittämään tarvittaessa ja se on ladattavissa PDF-muodossa osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi/turvaa_oikein_opas.

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös